Algemene Voorwaarden B2B - Horecakussen.nl

mei 2024


Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities & toepasselijkheid algemene voorwaarden

Artikel 2 – Aanbiedingen / offertes

Artikel 3 – Prijs

Artikel 4 – Betaling

Artikel 5 – Levering

Artikel 6 – Garanties afnemer

Artikel 7 – Risico-overgang

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

Artikel 9 – Garantie

Artikel 10 – Reclames

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

Artikel 12 – Vrijwaring

Artikel 13 – Overmacht & onvoorziene omstandigheden

Artikel 14 – Retentierecht

Artikel 15 – Ontbinding

Artikel 16 – Industriële en intellectuele eigendom

Artikel 17 – Overdracht

Artikel 18 – Privacy

Artikel 19 – Wijzigingen / aanvullingen

Artikel 20 – Geschillen & toepasselijk recht

 

Artikel 1 – Definities & toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Ten behoeve van deze algemene voorwaarden gelden onderstaande definities:

 2. Horecakussen: Vestigingsadres: Herenweg 29N 2105 MB Heemstede
  Telefoonnummer: 010 - 268 8163 (bereikbaar op werkdagen van 09.00 t/m 17.00 uur)
  KvK-nummer: 88737039
  Btw-identificatienummer: NL864756987B01
 3. Contractspartij: elke rechtspersoon of natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;
 4. Afnemer: elke contractspartij die tot Horecakussen in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met Horecakussen gesloten koopovereenkomst, alsmede elke contractspartij die met Horecakussen een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Horecakussen gedane aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen met een afnemer. Voor zover afnemer (tevens) andere producten of diensten bestelt waarop bijzondere algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden deze eveneens op de overeenkomst tussen afnemer en Horecakussen van toepassing verklaard.

 6. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op aanbiedingen aan en overeenkomsten met natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf.

 7. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Horecakussen en de afnemer zijn overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.

 8. Indien de afnemer eigen algemene voorwaarden op een overeenkomst met Horecakussen van toepassing verklaart of hiernaar verwijst, dan worden die algemene voorwaarden door Horecakussen niet aanvaard en prevaleren de algemene voorwaarden van Horecakussen, tenzij uitdrukkelijk in een eerder stadium anders overeengekomen.

 9. De algemene voorwaarden zijn de afnemer vooraf ter hand gesteld en zijn steeds te raadplegen via de website en kunnen daar ook als PDF-bestand gedownload worden. De algemene voorwaarden zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden.

 10. Al hetgeen in deze algemene voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Horecakussen wordt bedongen, wordt tevens bedongen ten behoeve van door Horecakussen ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 2 – Aanbiedingen / offertes

 1. Alle aanbiedingen/offertes van Horecakussen zijn vrijblijvend en kunnen door haar steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Aanbiedingen/offertes kunnen door Horecakussen tevens binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van aanvaarding schriftelijk worden herroepen, in welk geval tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen.
 2. Aanbiedingen/offertes kunnen uitsluitend schriftelijk worden aanvaard (daaronder ook begrepen een aanvaarding per telefax of langs elektronische weg). Horecakussen is niettemin gerechtigd een mondelinge aanvaarding te accepteren alsof deze schriftelijk zou zijn gedaan.
 3. Offertes zijn tot 14 dagen geldig na datum afgifte en vervallen automatisch.
 4. Hetgeen hierboven onder lid 1 tot en met 3 is aangegeven, geldt eveneens voor door Horecakussen te berekenen meerwerk en het treffen van extra voorzieningen. Minderwerk dient in alle gevallen schriftelijk te worden overeengekomen.
 5. In reclamemateriaal in de ruimste zin van het woord, zoals catalogi, prijscouranten, folders, websites van derden etc. opgenomen gegevens zijn voor Horecakussen nimmer bindend.
 6. Onverminderd het bepaalde in artikel 3 en behoudens andersluidende uitdrukkelijke en schriftelijke afspraken zijn opgaven van maten, gewichten en overige gegevens zo betrouwbaar mogelijke schattingen.

 

Artikel 3 – Prijs

 1. Alle door Horecakussen gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de aanbieding/offerte bekende prijsbepalende factoren.
 2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door Horecakussen aangegeven prijzen altijd exclusief BTW en exclusief verzend-, porto- en verpakkingskosten.
 3. Horecakussen is gerechtigd om de prijzen of onderdelen daarvan voor nog niet geleverde en/of niet betaalde zaken of diensten aan te passen aan eventuele veranderingen in prijsbepalende factoren, zoals grondstofprijzen, lonen, belastingen, productiekosten, valutawisselkoersen e.d.
 4. Horecakussen is steeds bevoegd onverwijld de prijzen aan te passen indien een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.
 5. Emballage is gratis, met uitzondering van pallets welke eigendom blijven van de vervoerder.

 

Artikel 4 – Betaling

 1. Horecakussen is te allen tijde gerechtigd van afnemer zekerheid te verlangen voor de juiste en tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen.
 2. Geschiedt de levering in gedeelten, dan kan ieder gedeelte door Horecakussen afzonderlijk worden gefactureerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is met betreffende afnemer.
 3. Horecakussen is tevens gerechtigd de kosten van overeengekomen meerwerk als bedoeld in artikel 2 van deze Leveringsvoorwaarden te berekenen en daarvoor facturen uit te brengen.
 4. Partijen zullen voorafgaand aan een order middels een offerte  afspraken maken over betaling en aanbetaling.
 5. Indien Afnemer niet binnen de overeengekomen betalingstermijn betaalt, is afnemer van rechtswege in verzuim en is deze -zonder dat een ingebrekestelling is vereist- vanaf de factuurdatum een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag met een minimum van € 50,- onverminderd de aan Horecakussen verder toekomende rechten.
 6. In geval van betalingsverzuim komen alle gerechtelijke kosten, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten, die door Horecakussen worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichting van afnemer te bewerkstelligen, ten laste van afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,-.
 7. In geval van betalingsverzuim is Horecakussen gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst en alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten of deze te ontbinden.
 8. Alle betalingen moeten geschieden op een door Horecakussen aan te wijzen bankrekeningnummer in Nederland.
 9. Door afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 10. Verrekening door afnemer is niet toegestaan, tenzij Horecakussen de tegenvordering gaaf en onvoorwaardelijk schriftelijk heeft erkend.
 11. Het doen van betalingen van afnemer aan Horecakussen op elektronische wijze, waaronder via het Internet en middels creditcards geschiedt voor risico van de afnemer. Horecakussen is niet aansprakelijk voor schade van afnemer verband houdend of het resultaat zijnde van betalingen op elektronische wijze, via het Internet of door middel van creditcards. Het verschaffen van creditcard gegevens door afnemer aan Horecakussen via het Internet of anderszins is voor eigen risico van Afnemer.
 12. Horecakussen behoudt het recht om bij nieuw aangemelde bedrijven een aanbetaling van 100% te hanteren bij de eerste twee leveringen.

 

Artikel 5 – Levering

 1. Als plaats van aflevering geldt in alle gevallen -behoudens andersluidende schriftelijke regeling- de feitelijke of de door afnemer bij bestelling opgegeven vestigingsplaats van afnemer c.q. diens vestiging waarmee werd gecontracteerd.
 2. De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen/offertes, bevestigingen en/of contracten worden naar beste weten gedaan en deze zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden, doch zij zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn.
 3. Genoemde levertermijnen gaan in op de dag waarop de (aan)betaling, inclusief alle gegevens die nodig zijn voor de juiste uitvoering van de opdracht, zijn ontvangen.

 

Artikel 6 – Garanties afnemer

 1. Afnemer verplicht zich Horecakussen in staat te stellen de aflevering te kunnen verrichten.
 2. Afnemer garandeert voor eigen rekening en risico dat:

a) aan Horecakussen de voor het verrichten van de prestatie noodzakelijke medewerking wordt verleend;

b) de bestelde zaken c.q. diensten worden afgenomen;

c) de aflevering onder normale werkomstandigheden, gedurende normale werkuren van 08.00–18.00 uur kunnen plaatsvinden;

d) in geval van levering op een door afnemer aangewezen plaats of verdieping, dat de aangevoerde zaken met een daartoe geschikte lift of andere geschikte transportmiddelen naar de plaats van bestemming kunnen worden vervoerd en dat het transport van de zaken door het gebouw niet gehinderd wordt.

3. Indien de bestelde zaken c.q. diensten aan afnemer ter aflevering zijn aangeboden, doch aflevering is niet mogelijk gebleken op grond van het feit dat afnemer een van de hierboven in lid 1 en 2 bedoelde verplichtingen niet is nagekomen, wordt afname geacht te zijn geweigerd. Vanaf dit moment is de afnemer van rechtswege in verzuim zonder dat hiertoe nadere ingebrekestelling door Horecakussen vereist is. De dag waarop weigering van afname plaatsvindt, wordt geacht te zijn de leveringsdatum van de bestelde zaken c.q. diensten. De zaken zijn ook vanaf dit moment voor risico van de afnemer, conform artikel 8.

4. Onverminderd de verplichting tot betaling is afnemer in het in lid 3 bedoelde geval gehouden tot het vergoeden van door Horecakussen ten gevolge van de weigering geleden schade; waaronder het maken van kosten voor opslag en transport, welke laatste kosten worden gerelateerd aan de ter plaatse gebruikelijke tarieven.

 

Artikel 7 – Risico-overgang

 1. Ongeacht hetgeen tussen Horecakussen en afnemer omtrent kosten van vervoer en assurantie is overeengekomen, blijven de zaken voor risico van Horecakussen, tot op het tijdstip dat zij in de feitelijke beschikkingsmacht van afnemer of van de door afnemer ingeschakelde derde(n) zijn overgegaan door ondertekening van vrachtbrieven, aftekenlijsten en/of paklijsten of door feitelijke levering.
 2. Zodra de zaken conform het onder lid 1 bepaalde in de feitelijke beschikkingsmacht van afnemer of de door afnemer ingeschakelde derde(n)is overgegaan, is afnemer verplicht deze zaken afdoende te verzekeren tegen diefstal, beschadiging, tenietgaan e.d, in dier voege dat in de betreffende verzekeringspolis het beding is opgenomen dat de verzekering ook loopt op goederen van derden.
 3. Indien een afspraak is gemaakt voor levering van de zaken en de afnemer is op het afgesproken moment van levering niet aanwezig waardoor de zaken niet beheerd kunnen worden achtergelaten en daarom door de vervoerder niet worden afgeleverd, is in tegenstelling tot hetgeen in lid 1 van dit artikel is vermeld het risico voor beschadiging en/of tenietgaan in dit geval vanaf het moment van de eerste afleverpoging voor de afnemer.
 4. In situaties zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel is Horecakussen gerechtigd stallingskosten en kosten voor opvolgende leveringspogingen in rekening te brengen conform het binnen Horecakussen c.q. het bij de vervoerder geldende tarief.

 

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van de door Horecakussen aan afnemer afgeleverde zaken gaat pas op afnemer over als deze alles heeft voldaan hetgeen Horecakussen uit hoofde van alle verkoopovereenkomsten met afnemer en in dat kader verrichte diensten of werkzaamheden te vorderen mocht hebben of krijgen.
 2. Afnemer is, niettegenstaande het bepaalde in lid 1, bevoegd de zaken die hij van Horecakussen heeft ontvangen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken.
 3. Afnemer is nimmer bevoegd onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op enige wijze te bezwaren, verpanden, tot zekerheid over te dragen en/of in (ver)bruikleen en/of uit handen te geven. Evenmin is afnemer gerechtigd enige verandering aan het product aan te brengen.

 

Artikel 9 – Garantie

 1. Op alle kussens – ongeacht van welk merk of type- geeft Horecakussen één vol jaar garantie. Geen garantie wordt gegeven op verkleuringen of afwijkingen van ondergeschikte aard, die technisch niet te voorkomen zijn en volgens het gebruik algemeen aanvaard worden. Voor overige artikelen zal Horecakussen een prestatie leveren die beantwoordt aan de overeenkomst en garandeert Horecakussen in redelijkheid te stellen kwaliteitseisen, in aanmerking genomen de aard van de prestatie. Tot niet behoorlijke nakoming zijdens Horecakussen behoort in elk geval niet geringe in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, getal, kleur of afwerking.
 2. Indien een product binnen de garantietermijn niet of niet meer behoorlijk functioneert, dient de afnemer dit zo spoedig als mogelijk schriftelijk te melden aan Horecakussen. Voor terugzending van het product zelf dient hij de terugzendinstructies van Horecakussen af te wachten.
 3. Elk gebrek aan een product, dat is ontstaan bij een overeenkomstig de bestemming der producten normaal en oordeelkundig gebruik, zal door Horecakussen op schriftelijk verzoek van de afnemer binnen de garantieperiode ofwel gratis worden hersteld, ofwel zal het artikel gratis worden vervangen, zulks ter keuze van Horecakussen. Indien de afnemer op terechte grond om vervanging verzoekt, is Horecakussen te zijner keuze eveneens gerechtigd om voor teruggave van de koopprijs te kiezen.
 4. Onder dezelfde voorwaarden verleent Horecakussen een garantie van 3 (drie) maanden op verrichtte herstelwerkzaamheden. In dit geval zijn de transportkosten voor rekening van Horecakussen; de afnemer dient nochtans zorgvuldig de verzendingsvoorschriften na te leven.
 5. Voor zover een fabrikant of importeur nadere uitsluitingen maakt in het fabrieksgarantiebewijs, worden deze beperkingen door Horecakussen overgenomen.
 6. Horecakussen is niet aansprakelijk voor schade die de afnemer of een derde lijdt door het gebruik van een door Horecakussen geleverd product, tenzij afnemer aantoont dat de schade rechtstreeks ontstaan is door opzet of grove schuld van Horecakussen.
 7. (In)directe kosten of schade bij de afnemer of een derde, veroorzaakt door het (tijdelijk) buiten gebruik zijn van een defect product, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de afnemer aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove schuld van Horecakussen.
 8. Ook na de garantieperiode kunnen door Horecakussen geleverde producten ter herstelling aangeboden worden. In dat geval zal vooraf een bestek der kosten worden bezorgd aan de afnemer. Indien de afnemer besluit om het artikel niet te laten herstellen, zullen de kosten van het bestek voor zijn rekening komen.
 9. De verleende garantie vervalt bij normaal te achten slijtage, of indien de beschadiging of het defect kennelijk het gevolg is van:
  • a) nalatig onderhoud, opzet of grove nalatigheid;

  • b) onoordeelkundig gebruik, of gebruik voor ander dan normaal gebruik;

  • c) (over)verhitting door verwarmingsbronnen, het blootstellen van producten aan extreme vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte;

  • d) (pogingen tot) reparaties verricht door de afnemer zelf of door derden, of indien de afnemer Horecakussen onvoldoende in de gelegenheid stelt de klacht -tijdig- te verhelpen;

  • e) van buiten komend onheil (zoals brand, overstroming, waterschade, blikseminslag, natuurrampen, enz.);

  • f) het niet of niet juist in acht nemen van de onderhoudsinformatie;

  • g) als de afnemer in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen.

 

Artikel 10 – Reclames

 1. Afnemer dient bij of onverwijld na levering te onderzoeken of de geleverde zaken c.q. de verrichte diensten aan de overeenkomst beantwoorden.
 2. Afnemer kan er geen beroep op doen dat geleverde zaken c.q. verrichte diensten niet aan de overeenkomst beantwoorden, indien hij dit onderzoek nalaat of Horecakussen niet binnen de hierna genoemde termijn van de gebreken schriftelijk in kennis heeft gesteld.
 3. Zichtbare gebreken dienen binnen vijf werkdagen na de aflevering c.q. na het verrichten van de betreffende diensten schriftelijk aan Horecakussen te worden gemeld.
 4. Verborgen gebreken dienen onmiddellijk nadat afnemer ze heeft ontdekt, doch uiterlijk drie maanden na levering van zaken c.q. verrichting van dienst schriftelijk te worden gemeld.
 5. Gereclameerde zaken mogen alleen aan Horecakussen worden teruggezonden met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Horecakussen. Retourzendingen dienen te zijn voorzien van een deugdelijke verpakking. Retourzending dient in alle gevallen franco te geschieden. Horecakussen behoudt zich het recht voor te verlangen dat bedoelde zaken naar een door haar opgegeven adres worden gezonden.
 6. In geval van naar het oordeel van Horecakussen gegronde en naar behoren ingediende klachten is Horecakussen, zulks te harer keuze, rekeninghoudend met de belangen van afnemer en de aard van de klacht, verplicht tot ofwel:

a) reparatie/herstel vervanging/omruiling van de geleverde zaken c.q. verrichte diensten binnen 4 weken na constatering van de afwijking ofwel;

b) verlening van een prijskorting.

7. Het recht van reclame vervalt indien het afgeleverde zich niet meer in dezelfde staat bevindt als waarin het werd afgeleverd.

8. Reclames over facturen dienen binnen vijf werkdagen na de datum van verzending der facturen schriftelijk te worden ingediend.

 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 1. Indien een der Partijen tekortschiet in de nakoming van een of meer van haar verplichting(en) uit de overeenkomst, zal de andere Partij haar deswege in gebreke stellen, tenzij nakoming van de betreffende verplichting(en) reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de nalatige Partij onmiddellijk in gebreke is. De ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden, waarbij aan de nalatige Partij een redelijke termijn zal worden gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen. Deze termijn heeft het karakter van een fatale termijn. De aansprakelijkheid van Horecakussen tegenover afnemer blijft beperkt tot fabricage of materiaalfouten. Horecakussen zal dit kosteloos herstellen.   
 2. De in lid 1 genoemde beperking geldt eveneens indien Horecakussen door afnemer uit andere hoofde dan de tussen hen gesloten overeenkomst aansprakelijk wordt gesteld.
 3. Horecakussen is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en alle schade welke niet onder de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden valt.
 4. De beperking van aansprakelijkheid geldt niet indien sprake is van opzet of grove schuld van eigenaren en leidinggevenden van Horecakussen.
 5. Horecakussen is nimmer aansprakelijk ter zake van de door afnemer aan Horecakussen in verband met de overeenkomst ter beschikking gestelde materialen. Afnemer verplicht zich ter zake van deze materialen een afdoende verzekering af te sluiten.
 6. Onverminderd het bovenstaande is Horecakussen niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de afgeleverde zaken door de afnemer.

 

Artikel 12 – Vrijwaring

 1. Afnemer vrijwaart Horecakussen voor zover de wet dit toelaat, ter zake van aansprakelijkheid jegens één of meer derden, welke is ontstaan uit en/of samenhangt met de uitvoering van de overeenkomst, ongeacht of de schade door Horecakussen of door haar hulpperso(o)n(en), hulpzaken of (af)geleverde zaken c.q. diensten is veroorzaakt of toegebracht. Daarnaast vrijwaart afnemer Horecakussen, voor zover de wet dit toelaat, voor alle aanspraken van derden in verband met enige inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van deze derden.
 2. Afnemer draagt zorg voor een adequate verzekering ter zake van de hierboven bedoelde risico’s.
 3. Afnemer is steeds verplicht alles in het werk te stellen de schade te beperken.

 

Artikel 13 – Overmacht & onvoorziene omstandigheden

 1. Indien nakoming zijdens Horecakussen of afname zijdens Afnemer door overmacht langer dan twee maanden wordt vertraagd, is ieder der partijen – onder uitsluiting van verdere rechten – bevoegd de overeenkomst te ontbinden volgens de wet. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is voldaan dan wel is gepresteerd, wordt alsdan tussen partijen pro rato afgerekend.
 2. Indien sprake is van een overmachtssituatie vervallen de leveringsverplichtingen van Horecakussen indien als gevolg van deze overmachtssituatie de leveringsverplichting niet tijdig of niet behoorlijk kunnen worden nakomen. De leveringsverplichting vervalt dan voor het nog niet uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst, dan wel wordt opgeschort voor bepaalde of onbepaalde tijd. Koper kan in geval van overmacht geen schadevergoeding bij Horecakussen vorderen.
 3. Onder overmacht van Horecakussen wordt in ieder geval (doch niet uitsluitend) verstaan:
 4. a) de omstandigheid dat Horecakussen een prestatie (waaronder een prestatie van afnemer) die van belang is in verband met de door haar af te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt;

b) stakingen;

c) storingen in het verkeer;

d) overheidsmaatregelen die Horecakussen verhinderen haar verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen;

e) relletjes, oproer, oorlog;

f) extreme weersomstandigheden;

g) brand;

h) in-, uit- en/of doorvoerverboden.

i) boycot(ten);

j) blokkade(s);

k) epidemieën;

l) gebrek aan grondstoffen;

m) verhindering van transportmogelijkheden;

n) storingen in ons bedrijf;

o) in en uitvoer beperkende maatregelen of verboden;

p) belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale instanties.

5. Indien sprake is van onvoorziene omstandigheden (waaronder overmacht) die van zodanige aard zijn dat afnemer naar redelijkheid en billijkheid nakoming van Horecakussen niet (meer) mag verwachten, kan de rechter op verlangen van één der partijen de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.

 

Artikel 14 – Retentierecht

Horecakussen is bevoegd om alle zaken die Horecakussen van afnemer onder zich heeft, onder zich te houden totdat afnemer aan al zijn verplichtingen jegens Horecakussen, waarmede de betreffende zaken direct of voldoende samenhang hebben, heeft voldaan. Raken zaken die onder dit recht vallen uit de macht van Horecakussen, dan is Horecakussen gerechtigd deze zaken op te eisen, als ware zij zelf eigenaar.

 

Artikel 15 – Ontbinding

1. Elk der partijen heeft in de hieronder omschreven gevallen en voor zover hieronder toegekend het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te beëindigen:

a) wanneer door de wederpartij surséance van betaling is aangevraagd respectievelijk verkregen dan wel de wederpartij in staat van faillissement is verklaard;

b) wanneer de onderneming van wederpartij vrijwillig of onvrijwillig wordt geliquideerd;

c) wanneer de onderneming van de wederpartij fuseert of wordt overgenomen;

d) wanneer op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd;

e) wanneer zich andere omstandigheden voordoen waarbij in redelijkheid voortzetting van de overeenkomst niet gevergd kan worden.

2. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe, indien de andere Partij -na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling met voorstel voor een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming – toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst en mits die tekortkoming de ontbinding rechtvaardigt.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Horecakussen op de afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien Horecakussen de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Horecakussen behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 16 – Industriële en intellectuele eigendom

 1. Horecakussen garandeert, dat de door haar geleverde zaken als zodanig geen inbreuk maken op Nederlandse octrooirechten, modelrechten of andere rechten van industriële of intellectuele eigendom van derden.
 2. Indien niettemin door Horecakussen moet worden erkend of door een Nederlandse rechter in een rechtsgeding in een niet meer voor beroep vatbare beslissing wordt vastgesteld, dat enig door Horecakussen geleverde zaak wel inbreuk maakt op rechten van derden als hier bedoeld, zal Horecakussen naar haar keuze na overleg met afnemer de betrokken zaak vervangen door een zaak, die geen inbreuk maakt op het betrokken recht of een licentierecht ter zake verwerven, dan wel de betrokken zaak terugnemen tegen terugbetaling van de daarvoor betaalde prijs, verminderd met de normaal te achten afschrijvingen, zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn.
 3. Afnemer verliest evenwel het recht op de onder lid 2 aangeduide prestaties, indien hij Horecakussen niet als zodanig tijdig en volledig over aanspraken van derden als hiervoor in dit artikel bedoeld heeft ingelicht, als gevolg waarvan Horecakussen ook niet in staat is geweest haar rechten ter zake naar behoren te verdedigen.

 

Artikel 17 – Overdracht

Het is afnemer niet toegestaan zonder daartoe schriftelijke toestemming van Horecakussen te hebben

verkregen rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de overeenkomst, aan derden over te

dragen.

 

Artikel 18 – Privacy

 1. Horecakussen behandelt alle persoonsgegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 2. Alle door afnemer verstrekte gegevens worden uitsluitend door Horecakussen gebruikt indien dit voor het sluiten en de nakoming van de overeenkomst (inclusief de overige bepalingen, waaronder deze algemene voorwaarden), alsmede voor de bedrijfsvoering van Horecakussen noodzakelijk is. Gegevens worden slechts aan derden verstrekt indien dit voor voornoemde doeleinden noodzakelijk is.

 

Artikel 19 – Wijzigingen / aanvullingen

 1. Horecakussen is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden (eenzijdig) te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen zullen 2 weken voordat deze van kracht worden op de overeenkomst, medegedeeld worden. Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat zij aan de gewijzigde algemene voorwaarden gebonden is, indien zij binnen de termijn van 2 weken na mededeling geen bezwaar bij Horecakussen kenbaar heeft gemaakt. 
 2. In geval van nietigheid van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.
 3. Partijen zullen over de nietige bepalingen overleg plegen, teneinde een vervangende geldige regeling te treffen, in dier voege dat de strekking van de algemene voorwaarden behouden blijft.

 

Artikel 20 – Geschillen & toepasselijk recht

 1. Alle geschillen – waaronder begrepen die geschillen die slechts door één partij als zodanig worden beschouwd – welke tussen Horecakussen en afnemer mochten bestaan naar aanleiding van een door Horecakussen met afnemer gesloten overeenkomst of nadere overeenkomst, zullen – behoudens de bevoegdheid van partijen om een beslissing van de President van de Arrondissementsrechtbank, rechtdoende in kort geding uit te lokken- worden onderworpen aan de uitspraak van de gewone rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van Horecakussen.
 2. Voor vorderingen van Horecakussen is evenwel ook de Kantonrechter van de vestigingsplaats of het arrondissement van afnemer bevoegd.
 3. Indien één der partijen een geschil aanwezig acht en dit aanhangig wil maken, dan zal hij zulks aan de andere partij schriftelijk met een omschrijving van het geschil moeten kenbaar maken.
 4. Op de door Horecakussen met toepassing van deze algemene voorwaarden af te sluiten overeenkomsten is steeds het Nederlands recht van toepassing. De Eenvormige Wetten inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken en de totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken worden nadrukkelijk uitgesloten.